is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche spectator.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( IOÓ )

zich veel aan de ledigheid — Jlaap — veel eten overgeven , en zo nog vadfger, en luier worden. ——

Gelijk bij allen — zo is het vooral bij deze menfchen ook, dat de Opvoeding — (les/en en voorbeeld) van naatfiige Ouders en voorgangers zeer veel doen kan om de arbeiGlar.mbcidop te wekken, en de vadfigheid te keer te gaan. Aan den anderen kant zal men vadfigheid en luiheid veel voedfel zien trekken uit vadfige- ludelofe — en luie voorbeelden. _ Gelijk men toch kinderen van naarftige Ouders aan den arbeid zo gewoon ziet, dat zij niet beter weten, of het hoort zo: treft men van luie en vadfige Ouders,, en voorgangers doorgaans gene andere, dan luie en vadfige kinderen aan, 't welk te erger is na mate men daar bij ook vadfig van temperament is, ——

Uit zulke bronnen fpruit doorgaans de luiheid voort — die luiheid, welke de pest van het menschdom is — te meer daar zij zo algemeen is. —

V/ij zeggen, dat zij zo algemeen is. Althans in ons Vaderland heeft men er maar al te zeer de tallofe droevise voorbeelden van! En dat wel onder allerlei foort van menfchen. — Om dit wel te begrijpen, moet men dit onder het oog houden , dat de luiheid bij allen plaats grijpt, die enigen tijd ledig doorbrengen, 't zij men daar door iets verwaarloost, of niet. Te erger evenwel is de luiheid, wanneer men daar door iets verwaarloost, ja t na mate dat men daar door meer verwaarloost. — Laat ons om dit op te helderen de mee/Ie ftandenvm menfchen in ogenfehouw nemen en de'luiheid ontdekken zelfs daar, waar men ze in het eerst niet zou zoeken, of menen te ontdekken. • .

Het is niet te vei'wonderen, dat men onder de rijken die genoegfamê middelen bezitten, en - in hunne bedieningen geplaats — op hunne beurt al meer en meer bevorderd worden, zeer velen aantreft, die hunne dagen meest in ledigheid doorbrengen , en zich daar door aan luiheid - onverfchoneliike luiheid fchuldig maken. Het is waar! Zij fchijnen door genen arbeid hoegenaamd

weer