is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Gerard Johan: Nahuys, laatst hoogleeraar in de godsgeleerdheid [...] te Leiden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- een vriendlyke befcheidenheid , hem de, ': fterkfte aenkleeving en de grootfte hoogach„ ting van alle zyn Collegen, zonder onder„ fcheid van ftudie, verwierf.

,, Ik behoef UHE. niet te melden de zon„ derlinge bekwaamheid , die hy had om afge,, trokken te denken en daar door tot ket pit. ,, der zaken diep in te dringen; hoe hy het een zoo naauwkeurig met het ander wist aan een ,, te fchakelen en daar uit af te leiden, dat het konftig famenftel van zyn vernuftige gedag„ ten aan elk verftandigen openbaar werd : „ ook hier v an gaf hy te Middelburg in verfchei,, den gevallen uitftekende'proeven. Hoe on„ gedagt en onverwagt hem ook zaken voor,, kwamen, hoe veel in getal die te gelyk aan. 3) zyn vluggen geest wierden voorgefteld; zyn 3, uitgebreide kundigheid , gepaard met een ,, welwikkend oordeel, wist dezelve onderfcheidenlyk te behandelen. Zelden heb ik „ hem verlegen gevonden. ,, Zyn voorftellingen gingen wel eens, wegens het verhevene der ftof (die hy nu en 5 dan, ten gevalle van diepdenkende, verkoos " te behandelen) het begrip van het gemeene.

gros des volks te boven; dan daar ze tot op" fcherping van het verftand en tot volle over" tuiging der gewigtigfte Waarheden van onzen ", Christelyken Godsdienst verftrekten, ook ter \ uitlokking van zulke, die van den. openbaren Godsdienst zeer zelden gebruik maakten; zoo \ ontfingen des minkundige hun befcheiden deel en zulks met byzondere blyken van Gods 3„ hooge goedkeuring.

AUerbyzonderst blonk zyn uitnemende Bybelkunde uit in het verklaren van het „ weeklykfch Text-Capittel, naer het loflyk " „ gebruik