Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4 VOORRIJDE,

,-van hen, die in dezen met mij eensgezind denken , zq groot was; en dat wel van zulken, die , onder de ledematen , den naam van menfiben verdienen : onder deze zijn er, die den Kinderdoop verwerpen, doch zig niet in de omftandigheid bevinden, om dit hun gelov| uit hunne werken te betonen; anderen, wier kinderen alleen ter liefde van man , vrouw, of nabeftaanden zijn gedoopt, doch zoo, dat ze betoond hebben, voor zig zelve daaraan geen deel te hebben: eindelijk andereu, wier kinderen , niet gedoopt zijn, en onder dezen hebben fommigen ook de uitwerking van de onkunde en de onverdraagzaamheid ondervonden.

Hoe verdraagzaam men in dezen te werk gaat is mij door het volgend verhaal gebleken , voor welks egt-, heid ik evenwel niet verder inftaan wil, dan voor zo verre Jiet berust op de goede trouwe en de bewustheid van hem die het mij heeft medegedeeld. In zekere aanzienlijke Stad van ons Vaderland werdt iemand, die in leer en leven onbefproken was, voorgefteld tot diaken: een broeder, behorende tot die fekte onder ons? die het minst kundig, en overzulks het meest onverdraagzaam is, zogt den voorgeftelden te weren , om reden dat deze zijne kinderen niet liet dopen, en de zwakke Broeder twijfelde of hij zelf wel ledemaat tvas. Men zegt dat het dien Broeder, om zekere ra» den , in 't geheel niet paste eene dergelijke aan. merking te maken ; doch, wat den Kerkenhandel betreft; het vermoeden dat de voorgeftelde geen lidtmaat was, bleek even zo ongegrond te zijn , al§ 's mans gevoelen over den rustdag, doch het verzuimen van den Kinderdoop, werdt door ene bezending onder, zogt, en waar bevonden ; het gevolg hier van was, dat de voorgeltelde-tot diaken , verworpen werdt. Jk maak

van

Sluiten