Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAREDE.

D E cwe eerste Redevoeringen, benevens de Voorrede tot dezelve gefchikt, zijn enen geruimen tijd , in gereedheid geweest. Mijn eerste voornemen was, om een, en ander, vooraf, en naderhand de twe andere Redevoeringen , uit te geven. Om redenen, ben ik van gedagten verandert, en befloot om alle de Redevoeringen , in een Boekdeeltje, te gelijk uit te geven. Deze uitgave is , door ene aanëenfchakcling van toevallen, vertraagt geworden. Indien ik dc Voorrede nu nog moest fchrijven, zou ik ze enigfints veranderen, en een zeker verhaal , daarin voorkomende, niet alleen om* Handiger befchrijven , maar ook duidelijker opgeven , langs welken weg, ik er kennis van heb gekregeu. Dan ik heb die Voorreden, zoo willen laten, als ze was; en gelijk ik niet wil hopen , dat iemand uit dezelve, aanleiding tot ongegronde, of verkeerde toepasfingen , zal nemen , zo zal ik er verder niets bijvoegen , om zo veel mogelijk , alle Henen des aanfloots , uit den weg te ruimen.

Men zal gemaklijk begrijpen , dat elk dier Redevoeringen, te groot is, om gevoeglijk, op eenmaal uitgefproken te kunnen worden. Bij deze uitgave, heb j ik mijne opHellcn vergroot, door nadere uitbreidingen, | en nieuwe bijvoegzels. Ik had geerne, elkeu Redevoering, in tweên wiilen fplitzen; doch vond geen middel, om zulks voegzaam te kunnen doen. Dan daar ze alle behelzen , zaken, die enigfints op zig zeiven Haan,kan de gunftige Lezer, op verfcheidene plaatfen, daar ier.8 van enen anderen aart voorkomt, zijne overdenking, zonder fchade afbreken. Ik heb den Lezer, die wegens den Doop der Joden** ge-

Sluiten