is toegevoegd aan je favorieten.

De doop der kinderen verworpen. En der bejaarden verkoren. In vier uitgebreide redevoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen din KINDERDOOP. 51

daaruit, dat men, niet ter opheldering van die onderftelling , maar vierkant daar tegen aanlopende, leert, dat men, bij gebrek van bet gelove der onmiddelijke ouders, mag opklimmen tot bet gelove der verdere voorouders, eit zelf tot op Abrabam toe (»). Voorwaar ene fchromelijke onderftelling, waarvan men zeggen mag, zij hebben vele vonden gezogt; ene onderftelling, die wij hopen op zijnen tijd breder te wederleggen, en waaromtrent wij thans alleen dit weinige zullen opmerken.

%. 49. Indien men wederom , ook deze onderftelling van harten gelooft, waarom doopt men dan geen kinderen Ci) van Joden, of hebben die gene gelovige voorouders gehad? is Abraham althans niet hunnen Vader; en noemt Paulus hen niet de natuurlijke takken, ja de beminden om der Vaderen wille? (2.) van Heidenenen Turken, want , ( a) zijn de tegenwoordige Arabieren niet het nageflagtvan Ifmaël, en had deze niet Abraham toteenen Vader? ( b) behoort het nakroost van Efau niet onder de Heidenen, en is niet het onderfcheid van Volkeren weggenomen? Cc) hoe velen van de tien Stammen der Joden, zijn 'er niet onder de Heidenen ingelijfd geworden ? Cd) God, zegt men , houdt zijn verbond tot in duizend gejlagten; maar als men nu nagaat, dat, volgens de berekening van Mattheus, van Abraham tot op Christus toe , maar geweest zijn, twe en veertig geflagten, kunnen dan niet, naar dien regel, alle menfehen tot hunnen eerften Vader opklimmen , althans tot op Nodcb , die gelovig was : waarom doopt men dau niet

alle

C«) Zie d' Outrein Cathechism. Zond. 27. Vr. 8ï, Amw. in. G. Kulenkamp, voorbeeld der gezonde woorden^Hoofdft, 35. vrage 15. Deze beide boeken zijn door de Eerw, Clasfis iza Amuerdam goedgekeurd.

D %