is toegevoegd aan uw favorieten.

De doop der kinderen verworpen. En der bejaarden verkoren. In vier uitgebreide redevoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen den KINDERDOOP. 73

gezinden euvel af, dat zy den Doop bedienen aan onderwerpen, die zo wel tot de Creaturen, als de kinderen tot de volkeren behoren ? Onderwerpen , aan wien men even goed kan prediken, als aan de kinderen. Deze nog meer verdoolde menfehen, dopen levenloze dingen, en kunnen even als onze tegenftanders zeggen, dat ze met het woord Creaturen, door Scbepzel, Rom. Ij 25. vertaalt, beftempelt worden.

§. 23. E. De laatfle uitvlugt is deze,a> doop is immers van ene godlyke inftelling; maar <wij bedienen hem aan kinderen ; offeboon ze in dezelve , niet uitdruklijk genoemt worden. Men vergunne ons aan te merken (a) in 't gemeen , dat men ten dezen opzigte, zig doorgaans bediend van het woord uitdruklijk, om daar door te kennen te geven, dat de Kinderdoop, hoewel niet uitdruklyk geboden, egter kan bewezen worden, door zo genaamde wettige gevolgen, en deze wettige gevolgen zegt men, nemen de Mennoniten niet aan; daar het intusfehen zeker is, dat het een , zo wel als het ander, aan den Kinderdoop ontbreekt, en voor hem, zelfs geen fchaduwvan bewys is. Cp) in 't byzonder (1), dat men dus redenerende, wederom niet ter goeder trouwe handelt. Wanneer men, om als Protellanten de 5 Sacramenten, door het Roomfche bijgeloof ingevoert, te verwerpen, zegt dat tot een Sacrament behore, ene godlijke inftelling, waarom voegt men 'er dan deze matiging niet bij: echter wanneer een Sacrament is ingeftelt, mogen, of moeten wij bet bedienen, aan alle zodanige onderwerpen, die, offeboon in de inftelling niet uitdruklijk genoemt, egter door dezelve niet worden uitgefloten. Immers en althans aan zulken dien wij, volgens wettige gevolgen, daar toe bevinden geregtigt te zijn? dit is de ware mening: maar waaróm fielt men ze niet rondborftig voor? doch (2) dit verwondere