Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N II' O U D,

aan dat 'gevaar. Verfchynt aan 't Hof eens Indiaanfchen Konings; zyne Togtgenooten verraaderlyk vermoord. De Roy's kloekhartige taal tot den Koning is zyu behoud. Door eenen der Staatsdienasren wordt hem vergiftigde fpyze opgedischt; verrcluikkclyke gevolgen daar van, en. geneezing. 'Er verfchynt een Eiigelsch Schip ; hy vertrekt daar mede na Succadana , en ontmoet aldaar den boven gemelden blinden Prins. I3erigtwegens.de Kust van Bomeó ; Icostbaare voortbrengzels : Goud , Lapis Eezoar,' Pcdro del Porco , enz. De Roy vertrekt na Malakka, en voorts na Achin. Hy begint hier eenigen handel , en wint zeer veel gelds; 't welk hem in groot aanzien brengt. Aanzien en bloei der Stad Achin, Van hier reis: de Roy na Margin ; wordt aldaar aangefleld tot Opperbevelhebber der Siamfche Seheepsmagt , en ontvangt daar van eene Akte onder 's Konings Zegel. Hy verdryft eenige Zeeroovers. Heeft het beitel over de 'inhaaling van den Franfchen Gezant, Vader Tacftart ; onderhandeling met dien Geestlyke. Naa eenig vertoe. veiis te dier plaatze, keert hy weder na Batavia.

Francois Valentyn's eerde Reize na de Oostindiën , in de

jaaren 1685 tot 1695 Bladz. 80

Vertrekt in de hoedanigheid van Predkant. Komt op St. Jago ; berigt wegens het onthaal aldaar en den Landvoogd. Zwaare florm en komst aan de Kaap, en vervolgens te Batavia. Vertrekt als Leeraar na Amboir.a. Staatelyk Nieuwjaarfeest. Steekt over na Japara; keert weder na Amboina. , Om zyne naarfügheid wordt zyne wedde verhoogd.' Zyn eerlte Kerkbezoek, en vervolgens nog andere. Begeeft zich als Predikant na Banda; Hy treedt hier in 't huwelyk met eene Weduwe met vier Kinderen. Vertrekt van daar na Batavia;

Sluiten