Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gchede Land van Montfoor.t, en dat qndsr fehyo van echt, onder zyn geweld zoekt te krygen) door het voorftelien van zulke en dergelyke perfoonen als Vroedfchappen, bedrogen word? Ik zegge, en op goede gronden> Neen! Zyne Hoogheid heeft g en kennis aan die perfoonen mnar is in dat vertrouwen, dat een Schou van eene Stad niets anders ten doelwit hebbel als nm het welzyn van Sad cn Inwoonderen te behartigen, en ook niet anders dan volgens de wetten , een van de bekwaamfte en gegoedfte Burgeren y/orden voorgefteld. Zyne Doorluchtige Hoogheid word hier in misleidVertrouweede dat Hy met een onrecht behartiger van Stad en Inwoonderen te doen heeft, en dat de vqorgeftelde perfoonen de vereischte bekwaamheid en bezittingen hebben Doch zulks is zoo niet. Niet anders dan Eigenbelang word 'er gezogt! En dat konnen wy hier uit zeer duidelyk opmaaken.

Hebben wy niet gezien en beleefd, dat onzen Chef by zyne Ambten nog heeft wee en re verkrygen, eene plaats in de Vroedfchip? Hebben wy hem niet zien regeeren als Burgemeester? jaa zelfs de Commisfen zien bekleeden en dat v/el eea van de groofte in de Ad wiraliteit. Noch meer! Hebben wy niet moeten zien en ondervin-Jen, dat Hy een van onze Vrodfchappcn, een menseh verre boven het getal van Jaaren, daar den Komnqiyken proleet David van fpreekt, die fchier," zoo niet geheel, in de kindfche weereld was; jaa zelf ooor zeeker Advocaat, by een gehouden pleitg.ccing als innocent wierd aanhaald, tweemaalen tot het Burgemeesterfchap heeft weeten te bevorderen, enkel en alleen om door dat manneken zyn heerfchxucht in ftand te houden, ui dat alles met voorby gaan van andere braave Regenten. Daarom zegge iknogmarls, dat wy

Zy

Sluiten