Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C » )

kwam dat UEd. zich aen bovengemelde regels niet houdt, macr verfcheidenzaken 'erinmengt, welke, indien de Profr. dezelve met ftilzwijgen voorbijgaet, tot nadeel der waerheid zullen fchijnen toegeftemt te worden, en indien zijn Hooggel. dezelve behandelt, den Lezer door lankheid vervelen zuilen, en de hoofdzaek al bij het begin hit het oog doen verloren worden. Ik wil geern de uitkomst van dezen P.enneftrijd aen Uw Ed. en des Ueeren Bonnets wijsheid, voorzichtigheid en gematigdheid toevertrouwen; en zal mij verblijden , wanneer mijne vrees iedel zal bevonden worden, en ik naer mijne hope en wensch uit de wederjpjdfche Schriften in de kennisfe der waerheid vordere.

De ware Godsdienst is mij beminnelijk, en ik oefen mij geerne ter verkrijging van een gegronde kennis van denzelven. De waerheid is mij aengenacm, van wien zij mij ook, al ware het vancéncn der Poolfche Broederen, geleerd wordt. De Godlijke openbaring, zonder welke wij, volgens de ondervinding, welke de gefchiedenis van 'tmenschdom ons vertoont, weinig van den waren Godsdienst zouden geweten hebben, is de bron,, waer uit ik, door een geftadige lezing en overdenking, cjie 1 ennis tracht te halen.

De ervaring van mijne langzame vordering ia

't

Sluiten