Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Regenten en Burgers aangaat, 'er geen Regent kan gevonden worden, die als menfch niet een ander belang zou hebben , dan een burger als menfch heeft. Maar de plicht van een goed Regent, en van een goed Burger, beftaat inde opoffering van eigen belang aan het welzyn des Staats. Regenten en Burgers kunnen geen anderen dan menfchen zyn, en dus bewyft hun byzonder en onderfcheiden belang, in zo ver als zy menfchen zyn, niets ter waereld. De één blyve Regent, en de ander Burger, maar geen van beiden krenken des anderen rechten: niemand eifche eene verandering van Staat, tegen wil en dank des anderen, ten zy zyne klachten gegrond zyn , en niet anders dan door die verandering kunnen weggenomen worden. Alzo, zonder welgegronde klachten kan 'er geen verandering gevraagd worden.

P. Nu moet ik ü nogbetoogen, dat de Vroedfchap wezentlyk de Gemeente reprajfenteert. Al de Inwooners eener Stad maaken zamen eene maatfchappy uit, dat is, zy hebben in de betrekking van Mede - Stedelingen een byzonder belang, verfchillende van het belang der overige Ingezeetenen van den Staat. Daar moet byzonderlyk goede order en ruft in de Stad onderhouden worden: men moet den Koophandel der Stad uitbreiden , haar inkomen vermeerderen , de voorrechten ten dien einde van den Souverein verkree ■ gen bewaaren, nieuwe daarby winnen. Deezc belangen maaken het byzonder belang eener Stad uit, dat is, aller inwooneren, of der Gemeente binnen haare muuren gehuisveft, en onder haar Rechtsgebied behoorende. De geheele Gemeente dient dit byzonder belang voorteftaan- Maar de Gemeente is zo talryk, dat zy onmogelyk over alles zelve kan raadpleegen, dat zy onmogelyk zelve de bevelen des Souvereins kan ontvangen en uitvoeren. Daarom wordt 'er een verkiezing gemaakt, een Collegie van Burgers aangefteld om voor de geheele Gemeente te zorgen. Men zoekt de kundigfte burgers uit, die de gemeene zaak het beft kunnen waarneemen , de bemiddelfte Burgers , die het meeft belang in de gemeene zaak ftelien , de eerlykfte Burgers, die hun eigenbelang het minft ten koftevan het gemeen aaakleeveu. Maar die Raad moet door :- den

Sluiten