Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a® NEDERLANDSCHE

zeer beftooven van den drank , den Schipper de winter daar over voor het Mes daagde. By den Chinees lisamia desvvegen aangeklaagd, wierdt hy ernftig beftraft, en allen gewaarfchuwd, zich in 't toekeomende te wagten voor zulke ongeregeldheden, naardien dezelve, daar hun thans de kans ter verlosfinge fchoon ftondt, tot eene oorzaak van onheritelbaar verderf konden gedyen.

Intusfchen daagden 'er nog zeven man op van onze Schipbreukelingen, die wegens ziekte waren agtergebleeven. Niet genoeg wisten ze te roemen van des Franfchen Bisfchops goedhartigheid en liefdewerken, en bragten van dien eerwaardigen Geestiyke mede twee Brieven, vol van vriendlyke troostredenen en betuigingen van goedwilligheid t' henwaarts. Op één man na waren nu alle de Schipbreukelingen wederom byeen. i

Een gerugt, welk zich 's anderendaags verfpreidde, wegens de aankomst van een Siamsch vaartuig, om hen af te haaien , wierdt bevestigd door een voornaam' Chinees, die aan boord van hetzelve geweest, en van de Europeaanen, die daar op waren , verzogt was, deeze tyding ten fpoedigfte te willen berigten aan de Hoofden, en dat zy Ieevensmiddelen aan boord hadden, nevens gefchenken voor den Koning.

Van de aankomst diens Vaartuigs, hoewel hem 't overbekend, gaf, egter, de Chinees lisamia geene de minfte kennis aan de Hoofden der Schipbreukelingen , misfehien uit vreeze,dat het geflootene verdrag, omtrent hun overbrengen na Batavia , geenen voortgang zou hebben. Doch zy bekwamen deswege» volkomene zekerheid uit drie Siammers, van het gemelde Vaartuig, hun berigtende dat het Siamfche

Op-

Sluiten