is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. 89

ge ooren, die de meesten tot op de fchouderen hingen. Zo wyd waren de openingen , dat de onzen met gemak 'er eene hand konden infteeken.

Zints de opgezeetenen van dit Eiland de kragt der Ilollandfche wapenen hadden ondervonden , wierden ze merkelyk handelbaarder, en booden de onzen gedienftiglyk aan verfcheidene ververfchingen , die hun van merkelyken dienst waren.

Omtrent den Godsdienst deezer Eilanderen maakten de onzen de volgende opmerkingen. Twee fteenen, van ongelooflyke grootte , dienden hun tot Afgoden; den eenen noemden ze taluiico , den anderen d a g o. Met veel eerbieds dienden zy dezelve, veelal met danzen , fpringeu en het klappen in de handen. Wanneer de onzen het gefchut losbrandden, weezen ze, met uitgettokene vingeren , eerst op de Hollanders, en vervolgens op de Afgoden , van welke zy dus hulp fcheenen te fmeeken.

In 't laatst van Grasmaand bevonden zich onze Zeelieden op 23 Gr. 3 Min. Zuider-Breedte. Thans begonnen hun de ongemakken te overvallen , veelal aan lange Zeetogten eigen. De leeftogt begon fchraal om te koomen. Het brood was bedorven door fchimm\, en de andere kost door de menigte van wormen en maaden. Het naauwlyks drinkbaar water moest by kleine hoeveelheden worden uitgedeeld: zodat veelen, in dit brandend heete klimaat, van dorst bykans verfmagtten. Hier by kwam nog de Scorbut , eene zeer verderflyke kwaaie. Zy openbaart zich, om dit eens vooral aan te merken, aan het Tandvleesch, 't welk niet alleen zwelt , maar ook zwart wordt en begint, te rotten. Vervolgens worden de Tanden los, en 011F 5 be-