Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

ten, zegt de geleerde Montesquieu, alwaar de minfte burger confidera* bel Is, berooft men hem niet van zyne eer, of goederen, dan na een lang onderzoek en na hem alle mogelyke middelen ter zyner verdediging te hebben gelaaten; byzonderlyk behoort zulks in een Gemeenebeft in acht genoomen te worden, en altyd een der kenmerken van waare Vryheid op te leeveren.

Dit vaft ftaande, zouden de leeden van den Burgerkrygsraad deezer Stad alle natuurlyk gevoel, verboren en van hunne aanfpraak op de Rechten en Voorrechten der Burgerlyke Maatfchappye, in welke zy léevcn, afftand moeten gedaan hebben, indien zy op de Refolutie, door Uwe Edk. Groot Achtb: op den 13. May laatstleeden ten hunnen opzichte genoomen, ftilzweegen en door hun ftilzwygen zig zei ven als fchuldig en wettiglyk veroordeeld, fcheenen te erkennen.

Het kan dog aan geen eerlyk Menfch, aan den minften Burger zelfs niet, veel minder dan aan een Collegie, het welk in den Burgerhaat eenig aanzien en een Regeerend Burgermeefter aan het hoofd heeft, onverfchillig zyn, of zy by het tegenwoordig en volgend geflacht geteekcnd ftaan als de zodaanigen, welken door minachting, disrefpea, defobedientie en vilipendie van de ordres van hunnen Magiftraat, zig desfelfe uitterfle ongenoegen en indlgnath hebben op den hals gehaald en de leeden van den Krygsraad zouden zig onwaardig achten om hunne poften langer te bekleeden, indien zy zig niet haarleden om Uwe Ede. Groot Achtb: te overtuigen, dat zy altyd aangedaan zyn geween: met dien eerbied voor hunnen Magiftraat, welken elk ondergefchikt Collegie betaamt dat zy zig aan deszelfs ordres nimmer ongehoorzaam, veel minder eenig minachting of verachting voor dezelve, betoond hebben en dat Zy gevolgelyk, zelfs niet in het minfte gedeelte, verdiend hebben eene Refolutie, tot welke niet dan abufive ïnformatien aanleiding kunnen gegeeven hebben; eh daar het gedrag van den Krygsraad reeds in publicque nieuwspapieren en naamlooze gefchriften

wordt

Sluiten