Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

Dan verzoekende als Deeken, of Hun Ed. Manh. niet aan zyn WelEd. Geftr. of den Heer Screvelius zouden willen ter hand ftellen die tegenwerpingen, die op het Concept Plan van 't vry Corps mee reeden zouden kunnen gemaakt worden.

Hun Ed Manh., hier op geraadpleegt hebbende, hebben verftaan met het berigten op het Concept Plan provifioneel te wagcen, tot dat men Copia van >t geprefenteerde Requeft zal hebben ontfangen.

En om eenige aanmerkingen dien aangaande te geeven aan den Wel Ed. Geftr. Heer Deeken, daar over nader te zullen delibereeren.

Extra ordinaire Vergadering op den Doelen namiddag ten 2 uuren den 2en Mey 1783.

Den Ed. Manh. Heer Collonel rapporteert (meede uyt naam der verdere H. H. Commiffarisfen,) als dat, na het fcheyden der laaste Extraordinaire VergaaderingopdenDoelen , zynEd. Manh. ontbooden is by den Wel Ed. Geftr. Heer Burgemeefter Speelman, dewelke zyn Ed. Manh. communiceerde, Ofr dat H. H. Burgemeefteren nader hunne gedagten hadden laaten gaan over het prefenteeren van een Requeft door de Schutters der refpetlhe Vaendelm, en lieverdaar omtrent zig niet wilden inlauten, en in hun geheel blyven; waar op by Hun Ed. Manh. gerefolveert is, in gevolge van H. Ed. Gr. Achtb., ook in hun geheel te blyven en de Schutters te laaten ageeren na welgevallen.

Accordeert, voor zoo verre 't geëxtraheerde aangaat, met het Notulboek van den Krygsraad. C ivar get. ~)

J. G. de Mey van Streefkerk. B By-

Sluiten