Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wtf niets verzuimd hebben, om cent Inrichting, welke zich zelve door haare voortreftijkheid bij ieder braven ten hoogjlcn aanbeveelt, door alle gepaste middelen, hoe langer zoo uitgebreider en nuttiger tt maaken. Dierbaar moet'u en ons de verzekering zijn, dat wij goede poogingen gedaan , en ook eenig wezenlijk hut voor ons Vaderland gejlicht hebben. God geve , dat de goede gevolgen daarvan ftceds vruchtbaar mogen zijn , in eene meerdere uitbreiding van kennis en deugd, onder eenen kring van onze Natuurgenoten, wier belangen zoo vaak veronachtzaamd werden, en dat een reclitfchapen Bewind, op Gelijkheid, Broederfchap en Vrijheid gegrond, het voormaalig fchandelijk verzuim rijklijk vergoeden, en in de daad her/lellen moge.'

DE BE STUUR.ER.S.

Uit onze Vergadering,

Bodegraven, den 17 van Augustus 1 7 9 5Esrjle Jaar der Bataa/fcLe Vrijheid.

ZANG

Sluiten