is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in Hongarijen. Met een kort bericht der stad Weenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

U4

BURGERLIJKE

„ de natie van haare taal, het koningrijk van „ zijne voorrechten, de dooden van hunne „ gewoonlijke begraavenis beroofd, Wij za, gen de germgfte foort van vleiers ontwerpen fmeeden, en niets ongedaan laaten, hetwelk op eenigerhande wijze tot de verwoes„ ting des koningrijks kon bijdraagen. Wij ., zagen het heilig vaatwerk tot waereldfche gebruiken gefchikt, den eerbied voor de „ aanzienlijken omverre geworpen, de magt „ van den eigenaar des gronds verminderd, de „ opvoeding der jeugd verwaarloosd. Wij „ zagen mannen, die zich bij hun vaderland „ verdienftelijk gemaakt hadden, en in de wee„ tenfchappen bedreeven waren, van hunne „ posten ontzet., maar vreemdlingen, en lieden , van gemeene bekwaamheden, die noch door „ geboorte, noch door goede zeden, oprecht„ heid of ondervinding, uitgemunt hadden, in de „ plaats dezer vlijtige kinderen des lands (de „ inboorlingen) gefteld, als onderwijzers der „ Hoogduitfche taal. Wij zagen de.gebooren inwooners, die ambten bekleedden, door „ eenen eed verbonden, om de vrijheid van „ hun vaderland te ondermijnen, veelen der„ zelve ftoutlijk inbreuk doen in onze kelders ,, en graanfchuuren, en, zonder ons opteroe-

„ Pèn,