is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in Hongarijen. Met een kort bericht der stad Weenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l3a BURGERLIJKE

geeren zal door koninglijke bevelfehriften, $dt(ien en fatenten, dat de rechtbanken niet door hem zullen veranderd, noch derzelver uitfpraaken verwisfeld of overgezien worden, maar dat hij dezelve in kracht zal ftellen, volgends de meening der wet.

Het dertiende, behelst eene bepaaling, dat do rijksdagen om het derde jaar zullen gehouden worden , en zelfs meermaalen , als de toeftand der zaaken zulks vereischt.

Het veertiende ftelt vast, dat de beftuuring der rijkszaaken behoort aan den raad des ftedehouderfchaps van het koningrijk, wiens pligt bet is, om voorftellingen aan den koning te doen, ingeval zijne bevelen , die aan dezen raad worden ter hand gefteld, om in werking gebragt te worden, tegen de grondwetten des koningrijks mogten ftrijden.

Het vijftiende verordent eene comtnisjie, om een ontwerp te maaken wegens de opvoeding der jeugd, en de vrijheid der drukpers.

Bij het zestiende belooft de koning , dat de openbaare handelingen niet in eene vreemde taal zullen gevoerd worden , maar dat, ten einde de Hongaarfche taal algemeener moge

WO?-*