Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 BESCHRYV1NG DEK. PLECHTIGHEDEN

was, dat de Plechtigheden een aanvang zoude neemen, waarop het gefchut van de Ykant en alom van de Scads Watten wierd gehoord» Qok hadden zig eene troep Muzikanten jn d-n gemelden Tooren geplaatst, die in deztJver wydeBoogen met allerley blaas inftrumenten zig by tusfehenpoozen lustig lieten hooren.

Alle de gewapende magten nu op het Plein der Revolutie zaam gekomen zynde, werd van daar gedetacheerd, eenige Grenadiers, naar het bekende Officiers-Collegie; in de Kalverftraat, van waar zy de twintig daadlyke voorftellers, aldaar vergaderd afhaalden» en naar het Huis der Gemeente begeleidden — De voorttellcrs voornoemd, gingen vervolgens, vergezeld van een gelyk detachement, naar het Burger Weeshuis, in de Kalverftraat, alwaar de riieuwlings verkorene leden der Municipaliteit zig verzameld had; deeze werden op dezelfde wyze naar het Huis der Gemeente geleid; ftaande dit voorviel werd het Kanon gelost — Intusfchen waren eenige aloude wapens, familiekaarten, fijiurative overblyffels der flaverny, uit Schopenskamer, enz. van het Huis der Gemeente, naar buiten op den Dam gebragt, alwaar dezelven, ondereen onbefchryvelyk gejuich der toegevloeiden menigte, verbrand werden.

Vervolgends kwamen op het Plein de Reprefentanten des Franfchen Volks , en Generaals, welken uit de Doelen op de Garnalenmarkt afgehaald waren ; vooraf gingen Franfchen Hufaaren, en Amfteldamfche Burger - Cavalleristen , benevens een Detachement Grenadiers; de trein werd vergezeld van een overheerelyk veldmuzyk; ook werd door de gezegde trein twee veldftukken medegevoerd: nog werd door die zelfde trein ook aangebragt het Alliantie ■ Pendel; wordende verder opgefloten door eene Comnvisfie uie elk der byzondere Committés, en verder gewapende Manfchapperr.

Terftond na de aankomst van deeze trein werd het gezegde Alliantie ■ Vendel t onder het bulderen, van het kanon uit een def vengfterraamen van het huis der Gemeente gcltoken:

Vervolgens werden de Blazoenen, der Decoratien, (waarva» Dader, ) in de Franfche en Hollandfche taaien gefchreven op wie doek, met Nationale Linten en Pasfementen vercierd, hangende aan ftokken van dezelfde Nationale kleuren; door de Kweekelingen bovengemeld aangebragt, en voords, toen byna alles afgeloopen was , door onderfcheide detachementen , naar de markten en pleinen der Stad: alwaar de decoratien waren, heen gevoerd, en aldaar naar bchooren bygevoegd — ftaande deeze plechtigheid van overgave en wegvoering der Blazoenen, werd door een" aanzien* lyk Corps Muzykanten, die rondsom de Vryheids-Boom op het Plein geplaatst waren een overheerlyk muzyk gemaakt.

Met alle deze verrigtingen was de tyd nu verloopen, tot om-trenthalf twaalf uure;toen traden de 60 nieuwe Municipaliteits- leden^ vooraf gegaan door de 20 daadlyke Voorftellers van her.

Hui»

Sluiten