is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het bepaalen der lengte op zee, door de afstanden van de maan tot de zon, of vaste sterren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerfte verkorting: manier van de borda. 77

Aanmerking.

Men kan deeze bekorting ook gebruiken, al gebruikt men de Tafelen van callet daar de leconden van 10 tot 10 feconden in liaan: doch het valt als dan gemaklyker eerst den boog G te zoeken en dan zyn Logar.-Cofinus, dan wel volgens deeze bekorting onmiddelyk den Logar. - Cofinus: zo dat die bekorting als dan van geene waarde is.

Tweede verkorting. Eerfte verbeetcrde manier van borda, om den waaren afftand te berekenen.

§ 74-

Het blykt uit het geen wy in de drie voorgaande §§ over de handelwyze van de bok da gezegd hebben, dat 'er in dezelve geen andere Tafcis, hoe genaamd, gebruikt worden dan de LogarithmusTafels, en dit is, naar ons inzien, een groot voordeel, al waare het maar om dat men zich in gevallen kan bevinden dat men met geene andere Tafels voorzien is. Maar wanneer men ook andere Tafels begeert te gebruiken, en wel met nasme de XVÏ[ van onze verzameling, met de XV11I en XIX die daar by hooren, kan men het werk eenigzms verkorten. Het zy ons geoorloofd, alvorens de reegeis optegeeven, aantewyzcn waarop die verkorting Iteunt.

Wy hebben gezien (§ 70 en 71) dat men in de manier van de borda de fom van zes Logarithmen van Cifinusfen neemen moet: onder welke zes deeze vier zich bevinden:

0 fchyn-

S" — S' : 60" = S — S' : b : en 60" : C' — C z= b : c : en dus

S" — S' : O — C" — S — S' : c : of S" — S' ; S — S" = C' — C": c : maar,

c' — c — Cofinus G: dat is in. woorden: Het verfchil der voorgaande en volgende Sinusfen in de Tafel» tot het Verfchil van den gegeeven Sinus G en den voorgaanden: zo als het Verfchil tusfehen den Cofinus die in den Tafel naast dien voorgaanden Sinus ftaat, en den volgenden Cofinus in de Tafelj tot een vierde getal, dat men van den eerstgemelden Cofinus aftrektj en men heeft Cofinus G. Wanneer wy van Sinus en Cofinus kort. heidshalven gefprooken hebben, veiftaan wy ook daar dooi derzelTen Logarithmen.