Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 IV. Deel. Hei bereek. der Lengte in byz. gevallen.

IV. Neem de fom <ran de proportion. Logar. van de gegiste correctie des afltands, van de proportion. Logar. van de fom der waare correctien in hoogte, en van h«t compl. proport, Logar. van de gegiste correctien in hoogte: die fom is de prop. Logar van du waare correctie des afftands. V. Verbeeterdenlchynbaaren afitand. door het verfchil van de waare fi halve middellyn M° 2. bereekend, met de halve middellyn in N°. 1. gebruikt; Voeg de waare correctie des afftr.nds (N°. 4 ) by dien verbceterden lchynb affl and, of trek er dezelve van af, r aar maate de bereeken' de afftand grooter of kleiner is dan de ichynbaare: de lom of het verfchil is de waare afftand. VI. Voeg by den in VI van de gewoone bewerking bereekenden tyd, twee maaien zo veel feconden, als het verfchil tusfehen den bereekenden en de wairen afitand in N°. V gevonden, bedraagt, of trek ze 'er van af, naar maate de aart der zaaken het vcreischt; het geeft den waaren tyd op Teneriffa.

VII. Bereeken de Declinatie der Zon, of Ster, en

de Declinatie der Maan vuor den waaren tyd op Teneriffa in de voo;gaande N° VI gevonden: ten einde daar uit den afftand tot den Pool 1 zo wel van de Zon of Ster, als van de Maan te virden.

VIII. i°. Neem de fom van het Complement Maans

hoogte, van het Complement Zons of t>ters hoogte, en van den waaren afftand : van die "fom de helft; cn fchryf naast ieder Complement zyn Compl: Logar. Sinus-

2°. Trek van die helft af: >°. Compl. van Zons hoogte: 2°. waaren afftand: en neem vani ieder van die verfchillen den Logarith Sinus:

3,0. Neem dc Som van die vier Logarithmen: het is Logar Sinus van een boog ; het dubbel van dien boog is de eerfte boeg, of boog

IX. Neem i<> de fom van Maans afftand tot den

Prol, van Zons afitand tot den Pool, van waaren afftand: en van die fom de helft, eti fchryf naast ieder der twee laatstgenoemde afltandcn, het Complement-Logarithmus

aIJ,Trel

Sluiten