is toegevoegd aan uw favorieten.

Vertrouwlyke gesprekken, betreffende de belangrykste onderwerpen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v Verlichting. 77

flanel, te onderzoeken, is, dat begryp ik nu ook», eenen ieder geoorloofd; maar ik voor my zie 'er nog groote zwaarigheid in, of dat zelf denken, en dat zelf onderzoeken , in 't algemeen aan de menfehen wel aantepryzen is.

Schoolm. Stommelingen, — kweezelcnde Oefeninghouders, domme en luie Predikanten, die niet ftudeeren, zullen zeeker neen zeggen, want dat zelf denken van de leden hunner Gemeenten dient hun niet. Dit zou hun moeite en hoofdbreeken veroorzaaken, en hun misfehien hun gezag en hunne achting doen verliezen, en daarom is het voor hun raadzaam, tegen de verlichting te velde te trekken, en ronduit al het zelf onderzoek, of redelyk nadenken, over de Leerftukken van den Godsdienst, voor kettery en voor verderflyke nieuwigheden te verklaaren. Denkende Predikanten en verftandige Leeraars (ziet maar, om u zelf te overtuigen, in het rond,) zult Gy tegen de verlichting niet zien, noch hooren yveren: in tegendeel, zy bevorderen de verlichting, zy pryzen het zelf denken kragtig aan, en hoe zou men dan nog kunnen twyfelen, of dit wel goed ware!

Dom. Lichtzoeker! hier maakt Gy u, ongemerkt, fchuldig aan dien zelfden misllag, waarvan wy onzen Vriend Goedhart zo even hebben te rug gebragt. Gy gaat hier ook maar op menschlyk gezag af; om dat braave, denkende en verftandige Predikanten de verlichting en het zelf denken aanpryzen en bevorderen; daarom, dus bcfluit gy, zal het aanpryzen hiervan ook wel goed zyn.

Katech,