Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i9 3

Daar dan het woord Engel, volgens haar eerften

oorfprong, een Bode, een Afgezant beteek ent, behoeft het ons nier te verwonderen, dat dtze I^aam aan onderfcheide Perfoonen in de Eh ïnGt Schrift word toegekent. Op verfcheide plaatfen in de Gewyde Schriften word dezen Naam aan den Zoon van Godt gegeeven.- Wy ontdekken dit onder anderen, wanneer "wy, het geen wy leezen Gen. XVIII: J. vergelyken met Gen.XIX: I Als mede in dat zelfde Boek Cap. XXII: li, ia. En by den Propheet Malachi word Hy genoemd de Engel de\ t-erbonds. By Exod. III: 2. vinden wy, dat den Zoon Gods aan Moses verfchynt, en genoemd word de Engel des Heeren. Zie ook Gen. XXI: 17, 18. Cap. XXII: 15, \6, 17. Num. XX: 3!. enz. En andere plaatfen meer, alwaar wy door deze Engel geen gefchapen Engel kunnen verftaan, vermids de Naamen en Werken, die hun daar word toegefchreeven, alleen de Godheid kunnen worden toegekent. Ook word deze Naam, in de Heiige Bladeren, zomwylen aan Menfchen gegeeven. Wie doch is het onbewust, dat, inzonderheid de Leeraars der Kerke, Engelen genaamd worden? De Priesters onder het Oude Verbond, welkers Lippen de Leere bewaarden, wierden genoemd Engel des Heeren Zebaoth, Mal. IIr 7. Wy vinden ditookOpenb. I: 20. Inzonderheid word Johannes , de Voorlooper van onzen GezegendeZai.icmaaki.r, een Engel geroemd. Zie Mal. III: 1. vergel. metMatth. XI: 10;

Dan deze zyn de Wezens niet, over welke wy thans onze Leezers willen onderhouden. Wy verftaan door Engelen die Geesten, welke Godt gefchaapen heeft, om Hem als gezwinde Booden m de geheele Waereld te dienen, en hierom op geen Waereld-Planeet hunne befiendige Wooning hebben. Deeze Geesten is de Heilige Schriftuur gewoon Engelen te noemen; welker Naam zy van wegen den dienst, waar toe zy van Godt beflemd zyn, ontfaDgen hebben.

('ï vervolg bier na) C a On-

Sluiten