Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF WEZENKUNDE. 141

den anderen zo diep infnydende is; zo moet ik my zeer dikwyls alleen mee het profil behelpen ; 't welk van het oog gemaklyker op te vatten is, dan van den mond.

Maar, wanneer ook dit niet toereikende is; dan neeme ik nog , zo het eenigzins mooglyk is, in opmerkinge de twee overgangen , naamelyk , die van het voorhoofd tot de neus, en die van de neus tot den mond. Deeze twee bykans vaste en onveranderlyke fragmenten van het profil teken ik in myne gedachten na , om dezelven naderhand met der daad, door de tekening , te konnen vast ftellen.

Een naauwkeurig onderzoek en veelvuldige vergelyking van deeze twee beweeglyke en onbeweeglyke trekken zullen leeren , dat dezelven , gelyk in 't gemeen alleen alle trekken van het aangezigt , de onmidde-

lykfte betrekking of evenredigheid jegens elkander hebben , zo dat altoos de een

den anderen vooronderfteld en mede brengt; en men allengs daarhenen komt , wanneer iemand naauwkeurig opgegeeven is , den anderen te konnen opgeeven. Om nu tot deeze onbefchryflyk - gewigtige vaardigheid te geraaken, moet men eenen tydlang niets tekenen , dan omtrekken van boven - oogleden , en middellynen van den mond van denzelf-

den

Sluiten