is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de physiognomie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHYSIOGNOMIE OF WEZENKUNDE. 217

Ab Indagim heeft een ongelyk-fneediger aangezigt , dan zyn voor 't grootfte gedeelte uitgefchreeven, nogtans leezenswaardig, boek is. Marbitïus {de varietate faciei humance difcurfits phyficus. Dresd. 1675. 4^.) hy is een onverdraaglyke t'famenflansfer, die , ten hoog. ften genomen , een half douzyn eigene goede gedachten heeft; het domfte, dat men by hem vindt, naamelyk, de millioenvoudige vcrplaatfing van alle deelen van het aangezigt, naar de wyze der letterzetters, heeft, zo als ik vermoede , een laatere fchryver van hem ontleend. Parfon (wien Buffbn en HalIer , in plaatfe van zyne groote Phyfiologie, gelukkig byeen getrokken hebben) is wel ten aanzien der beweeginge van de muskelen en van de hartstogtlyke Phyfiognomie , by alle onvolkomenheid, de meest - goedgekeurde en leezenswaardigfte Schryver; maar

evenwel noeme ik nog eenen , abfit blasphe-

mia dicio Jacob Böhme ! Het zy

men nu daarover lache, of weene , dat doet niets ter zaake Natuurzin , na¬

tuurgevoel , gefchiktheid voor de natuurfpraak van alle wezens , had veelligt niemand meerder , dan deeze onverltaanbaare Theofoph. Het is zo , onze dictatoire cn journalistieke tydkring zal deeze gedachte wel dégelyk aanO 5 ras-