is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï°8 Grondbeginzelen

met hun te verzoenen; gelijk hij hun ook de gelegenheid fchenkt, om zich te bekeeren.

550. Daar zijn veele bedenkingen, welke ons tot medelijden en liefde behooren te bewegen jegens onze ongelukkige broederen, die tot eenige ondeugd vervallen zijn. Hoe kunnen wij weten, ten minften in veele gevallen, of zij, in het oogenblik van hunne overtreding, het volle gebruik van hunne redelijke vermogens gehad hebben? hoe oordeelen over de hevigheid van hunne driften, of de eigenlijke natuur van hunne verzoeking? Misfchien hebben zij geene middelen gehad van zoo goede opvoeding, als ons ten deel zijn gevallen, of zoo deugdzaam gezelfchap gevonden, als wij gevonden hebben. Hoe weten wij, met één woord, indien wij in hunne omftandigheden, en zij in de onze geweest waren, of hun gedrag niet zoo goed zou geweest zijn als het onze, of zelfs beter, en het onze zoo Hecht als het hunne, of wel erger? Onze eigen vorderingen in zedelijke goedheid onderfteld zijnde; — kunnen wij op dat oogenblik, dat wij ons bewust zijn van eenige

ma-