is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzelen der zedelijke wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zedelijke Wetenfchappen. 107

of voorvechter van het Katholijk geloove tegen alle Saraceenen en andere ongeloovigen. Boven alles wilde hij aangezien worden als de befchermer van de zwakke kun* ne; welke in die dagen onderhevig was aan menigvuldige beledigingen, en meermalen ontbloot van de middelen van zelfverdediging zoo wel als van herftei. Voords verbondt hij zichzelven bij de plegtigftc geloften om zich van de pligten van zijn beroep te kwijten, door zich tegen alle gevaar aan te kanten.

931. Eene andere bijzonderheid in het karakter van deze Ridders was hunne wellevendheid. De Feudale politie verdeelde de menfchen in verfchillende rangen, fommige hooger andere laager. Evenwel gebeurde het, dat, onder den invloed van deze politie, lieden van allerlei rang elkander meermalen ontmoeteden en een aanmerklijken tijd in gezelfchap bleven; te weten, het Kasteel van eenen Leen-Baron bevatte veel volks, en de groote voorplaats van het Kasteel was eene plaats van algemeene bijeenkomst. In foortgelijke omftandigheden worden de menfchen natuurlijk wellevend en hoflijk, doordien zij eikanderen ontzien

en