Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELECTRICITEIT.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Onderwys, om eene eleSlrifeer-machine, en den noodigen toeft el, tot geneeskundige proeven wel te gebruiken.

't Is van de grootfte aangelegenheid, zal men onderneemen om de electriciteit aan een' zieken toetedienen , dat men, behalven de kennis van den aart der electrike {toffe en derzelver toepasfing op den zieken, handig en bedreeven zy, om een electrifecr - werktuig te gebruiken ; dat is, aan den eenen kant, om , als het vereischt wordt , hetzelve by alle gelegenheden zo te doen werken , als de aart van de gebreken des lyders vordert ; en aan den anderen kant, de ongunftige omftandigheden, die de opwekking der electrike ftoffe dikwyls verzeilen, voortekomen of wegteneemen.

Elk , die ooit heeft ondernomen dit werk te beoefenen , kent eene menigte van toevallen , welke het electrifeeren moeijelyk maaken: een kleine electrifeer-machine wekt geen ftofs genoeg op ter geneezinge; vochtige luchtsgefteldheden , maaken de toediening der electrike ftoffe onmogelyk; drooge kusfens, vochti-

Sluiten