Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELECTRICITEIT. 77

èfg 5 en lirekte zig aan wederzyden uit, tot over de heupen naar vooren: tot aan den 11 July in denzelfden ftaat blyvende, kwam hy by my om geëleclrifeerd te worden.

Ik zettede hem , geïfoleerd , op den glaazen voetbank, en liet een zachten eleclriken vonkenftroom dwars door de lenden heen gaan, 7 a 8 minuten lang: des anderen daags heb ik hiermede 12 minuten aangehouden, de geïfoleerde voordleiders geftadigverplaatzendejik ftelde ook den tweeden conductor verder af, en wel l duim van den eerften.

De pyn verdween niet alleenlyk van deezen tyd af, maar hy befpeurde veel meer ftevig heid en beweegbaarheid in zyne lenden, en met de drie volgende eleclrifeeringen werd hy geheel herfteld.

Intusfehen beval ik hem ernftig niet zwaarte tillen, als hy bukte, en verzocht hem, zo hy weder ongeftèld werd, my daarvan kennis te geeven, gelyk hy aannam.

Een maand daarna kwam hy my zeggen, dat hy wederom iets van de voorige ongefteldheid waarnam, waarvoor hy my verzocht te eleclrifeeren, doch zulks op dien tyd niet kunnende doen.kwam hy my daags daaraan zeggen , dat het reeds overgegaan was; daarna heb ik niet an-

Sluiten