is toegevoegd aan uw favorieten.

Over den oorlog der Peloponnesers en Atheners.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45o THUCYDIDË 'l

eene redevoering wilden doen. Ten tyde der affchaffinge der vierhonderd mannen, en toen het Volk bedacht was om huune misflagen te ftraffen", verdedigde hy zich volmaakt wel, en Helde de fraaifle redevoering om zich te verontfchuldigen op. Phrynichus toonde zich eenen Herken voorftander der regeeringe van Weinigen, uit vreeze voor Alcibiades, die alles wist wat hy aan Astyochus gefchreeven had: Ther.imenes Agnons zoon was dit voorftel ook ten uiterften toegedaan, zo dat men zich over de uitvoering en den gelukkigen uitflag niet behoeve te verwonderen, dewyl zo veele kundige lieden hier toe de handen in één:'Boegen. Scnoon het eene zaak van groot aanbelang was een Volk te beweegen om de vryheid te laaten vaaren, welke hetzelve meer dan honderd jaaren bezeeten had, en eer gewoon was te heerfchen dan beheerscht te 'worden-

Na dat dit voorftel zonder eenige t-egenfpraak doorgegaan en de vergadering gefcheiden was, bleef het Volk onder wapenen , om dat de vyanden te Decelea gelegerd lagen ; men ftond aan die van de andere party toe om zich naar elders te begeeven, en gaf den anderen last om zich marschvaardig te houden, niet op de gewoone vergaderplaats, maar ergens anders,

era