is toegevoegd aan uw favorieten.

Over den oorlog der Peloponnesers en Atheners.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

452 TIIUCYDIDE &■

bood in alleryl eene menigte benden uit Pe-loponnefus, in hoope dat by de plaats geduurende deeze onlusten by verrasfehing zoude kunnen veroveren, voornaamlyk daar niemand ter verdediging op kwam daagen; doch zyne onderneeming liep vruchtloos af, en hy was genoodzaakt met verlies van eenige manfehapweder naar Decelea af te trekken, alwaar hy zich ophield, en niet lang hier na zond hy de benden, welke hy van Peloponnefus ontbooden had, weder te rug.

De vierhonderd mannen lieten het hier niet by berusten, maar zonden voor de tweedemaal eenige Gezanten om de Vreede te fluiten naar Agis , en op zynen raad ook naar Lacedemon af. Na dat de zaaken eens gefchikt waren , begaven tien Afgezanten zich naar Samos , en fielden onder anderen ook aan het leger voor; Dat men deeze nieuwe Regeeringsvorm niet opgerecht had om iemand te benadeelen, en dat de opperfte macht in de handenvan vyfduizend Burgers zich bevond, grooter getal dan men ooit te vooren te Athene aanweezig vond , dewyl de meeste genoodzaakt waren, het zy om Oorlogs-ampten of om den Koophandel zich van huis te begeeven. Zy hadden verlof om tot het bedaaren der benden

te