Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

836 PHYSIOGNOMISCHE

deelen kan. Ik erken u daar voor, en geloof niet dat ik mij in deeze meening bedrieg.

Ik omhelsde hem daar voor hartelijk en wij keerden wederzijds van den bijweg des gefpreks, weder op de gemeene regte weg. Waar over, vroeg ik, zijt gij met uw egtgenoote in verfchil?

Hij. Over een zeker prejudicieel geval, dat mijn vrouw tot heur diftrikt getrokken heeft, en ik van mijn kant heb het gansch anders uitgeleid. Maar mijn dochter. Lotje, zal na dat het uitvallen zal, tegen het vaderlijk en moederlijk befcheid het Remedium leuterationis tusfchen beiden {tellen, en aan de vaderliefde appélleeren. Daar door wordt het geding zoo verward, dat ik in de zaak geen uitkomst weet, en mijn hart van meer dan eene zijde verontrust wordt. Ik verzoek udaarom, mij door uw vriendelijk goeddunken te onderfteunen.

Zoo veel ik uit deeze voorreden verftaa, hervatte ik daarop, betreft uw zaak een huwlijks-omftandigheid, en dus vrees ik dat gij bij mij, sis een haagtrots, weinig troost zult vinden; nogthans ben ik genegen u vrij en eenvoudig mijn. gedagten te zeggen, zoo gij mij het geval wilt voordellen.

Vriend Spörtler gaf mij daar op het volgend befcheid: Lotje, zeide hij, was de eenige vrugt zijner

Sluiten