is toegevoegd aan je favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10-3 )

I*e Rotj verzuimde niets om mij gerustheirj in te boezemen.

2064. In hetzelfde oogenblik waarin deze aanmerklijke vaneenwijking ontftond, gevoelde de lijderesfe, omtrent het agterfte ge. deelte van haar bekken, en der linker dije, tot aan de kniebuiging (ƒ), eene fteekende pijn, welke tot haaren dood toe aanhield» Eene andere, niet minder fteekende en doordringende, pijn ontftond, reeds op den eerften dag, omtrent de regter zindelijke onder buikfcheafperking fg); de buik zwol bijna op denzelfden tijd, en vertoonde zich, vóór dat nog de eerfte vierentwintig uuren verloopen waren, zoo dik als of'er een ftaat van zwangerheid plaats had; de koorts verhief zich tot deszelfs hoogften graad ; enz. enz*

2065. Bij de opening van het liik ontdekte men eene buitengemeene wanorde omtrent de deelen. De linker lip van de vrouwelijkheid was zeer paers en gezwollen; de heilig-darmbeenfche vereenigingen hadden, ter oorzaake van uitgeftort bloed onder het beenvlies, hetwelk zich van dezelve had afgefcheiden, ten minfte ter uitgeftrektheid van een' duim , eene bruinachtige kleur, en waren met een Hinkend vogt en waterachtig bloed , echter meer ter linker- dan ter regter-zijde, opgevuld, welke doffen, door verfcheiden openingen, die zoo veele verfcheuringen uitmaakten, uit den grond dier vereenigingen, naar buiten

uit-

(ƒ) Pop/is. Cf) Regio iliaca dgxtra.