Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 223 )

Ire waarneming, door ons te leeren hoe

inoeielijk het in fommige gevallen is, een ftaat van gevoelloosheid, van eenen wezenlijken dood te onderfcheiden , tevens doet zien, dat men niet altijd noodig heeft den buik der vrouwe, welke fints eenigen tijd fchijnt gellorven te zijn, te openen, om het leven van haar kind te redden. Deze Heelmeester, op het platte land, bij eene vrouwe geroepen wordende, om haar te verlosfen, en niet ten eerften bij haar kunnende koomen, vernam, bij Zijne komst, dat zij reeds fints twee uuren dood was, en men niemand had kunnen vinden om de Keizerlijke fnede op haar lijk uit te oeffenen. De Heer Rioaudeaux het doodkleed, hetwelk de vrouw bedekte, opgeligt hebbende,en bemerkende, dat haare leden nog een weinig warm en buigzaam waren; terwijl hij tevens bevond,dat de mond der baarmoeder wijd geopend, en de Zak van het lamvliesvogt naar behooren gefpannen was, befloot hij , de verlosfing langs den natuurlijken weg te doen, hetwelk hij, door het kind, na hetzelve gekeerd ta hebben, bij de voeten af te haaien, zonder moeite ten uitvoer bragt. JNicttegenftaande dat het kind dood fcheen, liet hij niet na,hetzelve , na de vrouw van den moederkoek verlost te hebben, eenige hulp toe te brengen en, zoo wel de vrouw als het kind, aan de zorg der vrouwen, welke 'er tegenwoordig waren, aan te beveelen; wier moeite, in, den beginne vrugteloos fchijnende, met eenen gelukkigen uitflag' agtervolgd wierd: «aardien zij het kind in zooverre bijbragten,

dat

Sluiten