Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

NAPELS.

ook tot het dryven van Koophandel, met dc voortbrengzels des Lands gebruikt worden. — Deze Visfchers zyn reeds meer befchaafd, dan de Lazeroni, men vind zelf by zommige van deze een trap van verlichting die men naauwiyks verwachten zou. Ik weet van goeder hand, dat een van deze Visfchers, een Proces voor den Magiftraat hebbende, met een van zyne makkers, die hem befchuldigde van Visch te hebben gefloten, tot zyne verdediging antwoorde; „ E chi non rabba P rubba pure ilpapa colle i, dispenfe matrimonïcdi! En wie fteelt 'er toch niet ? De „ Paus fteelt zelf door de Dispenfatie van huwelyken in „ verbodtne graaden." De opvoeding cn het onderwys van den gemeencn man is intusfehen zeer bekrompen. — Weinige kunnen leezen, cn noch minder is het getal der geene die fchryven kunnen: hun Cathechis-

mus is ras geleerd: de grootfte plicht is,-dat

zy Zondags de Mis hooren, cn van tyd tot tyd biech-

'téa. Dan komt het 'er voornaamlyk op aan

of hun Biechtvader een verftandig man is, die, in plaats van aan het bygeloof voedzel te geeven , integendeel hen verftandclyke en zedelyke denkbeelden iiboezemd. Thans vind men 'er zodanige reeds hielen daar: en wanneer de thans ftudeerende Jongelingfehap tot den Dienst der Kerke komt , zal 'er nog meer Licht opgaan dan thans reeds gezien word. Het Bygeloof is intusfehen, gclyk ik gezegd heb

zeer groot. ■ Ik heb geene gelegenheid gehad,

om hetzelve naauwkeurig te leeren kennen, myne verkeering was niet van dien aart, dat dezelve my daartoe dienstig zou hebben kunnen zyn: ik zal "er daarom Hechts. weinig van zeggen. De Vrouwen te

Chia-

Sluiten