is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van Napels en Sicilie. Byeen verzameld op eene reis, gedaan in de jaaren 1785 en 1786.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OM NAPELS. JOJ

dat zy goede Wetgevers, Regenten, en Veldheeren van vryc Natiën zouden kunnen worden. Dan deze door de Leer van Pythagoras gevormde Mannen vcrfpreiden eenen alte helderen glans rondom zich, dan dat deNyd der overige Volks-Rcgenten niet daareloor gaanele zou gemaakt worden. Die tyd was ras verftreeken, toen AVysgeeren de Wetgevers en Regenten van vryc Volken waren ; zy wierden algeiuecp verr volgd, en hun geheele aanhang verbroken. 'Er kwamen wel is waar in laater tyd hier en daar Mannen te voorfchyn, die in dezelve School opgekweekt, dezelve grondbeginzels hadden ingezogen , en deze verwierven zich daardoor veel achting: — maar nooit konden zy het weder tot die hoogte en macht brengen, noch ook van dat uitgebreide nut zyn , 't welk dc Pythagoristen in hunne eerfte jeugd, in de gulden Eeuw van hunnen aanhang, bereikt hadden, toen bykans alle Griekfche Volksplantingen in beneden Italien door hunnen Raad cn Beftier geregeerd wierden. — En thans zyn deze gewesten, waar oudtyds de wyste en braaffte onder de menfehen woonden , woest en ledig, of ook bewoond door een dom en onkundig Volk, 't welk zucht onder den yzcreu fcepter van het Leenrecht, van Kerkelyke cn Burgerlyke willekeurige overheerfching.

Zo vestigt de Gefchiedenis onze aandacht op die omwentelingen, welke misfchien in Europa voor de deur ftaan ; wanneer eens gezuiverder denkbeelden , zedelyke deugd, en burgerlyke Vryheid zouden onderdrukt en overmeesterd worden door bygeloof, ondeugd, en willekeurige overheerfchiug, wanneer de braave en verftandige onder de menfehen, wier aantal dog G 4 al-