Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 AANHANGZEL.

geven, om de tekenen van zyne Priesterlyke Waardigheid (namelyk de Occavus en Corona) (*) te mogen draagen; maar ook alleen in dat distrikt, waar hy Priester was: zo als de Aarts-bisfchoppen en Bisfchoppen in de Roomfche Landen flegts in hun Bisdom het kruis voor zich mogen laaten draagen. Ook fchynt die fpreekwys Optamus vos bene valere, onder de aloude Priesterlyke Termen te behooren. Dc Pausfen hebben dezelve fpreekwys lang gebruikt, en in de oude Pausfelyke Bullen vind men een Monogram aan 't hoofd, 't welk bene valete betekend. — In 't gemeen zou bet wel der Moeite waardig zyn, de Roomfche Kerkelyke gebruiken naauwkeuriger te onderzoeken, en met de aloude Heidenfche te vergelyken. Men zou langs dien Weg duidelyk kunnen ontdekken, dat men by den Roomfchen Godsdienst veele fpreekwyzen en gebruiken uit de gewoontens der Heidenen ontleend heeft. Waarfchynlyk is dit toegenomen te dier tyd, toen het aanzien en de Magt van den Roomfchen Bisfchop begon toe te neemen, om langs dien weg den voorrang voor de Romeinfche Priesters te verkrygen : dus kort na dat de Christelyke Godsdienst door het toetreden van de Keizers de heerfchende was geworden , eer nog de Heidenfche Godsdienst afgefchaft en door kleinach-

ting

(*) Occavus en Corona Zo wel hier als in het opfchrift

vind ik Occavus, 't zal Oecahus moeten zyn. Men vind

by Hefychius dit woord (exxafioi) voor Armbanden, arm

veirierfels. Zo leest men ook Occabo & Corona exorna-

tus. Infcript. Apud. Murat, p. 333.

De Vertaaler.

Sluiten