is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van Napels en Sicilie. Byeen verzameld op eene reis, gedaan in de jaaren 1785 en 1786.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYRACUSE. 203

Jaarboeken zo vermaarde Heracliden (*) op Sicilië, en deze pcloponefifche afkomst der Syracufaanen was oorzaak van die verbintenis, die 'er tusfchen dit Gemeenebest en dat van Sparta plaats greep, welke tevens ten gevolge had', dat deze Stad aan den tweden peloponefifchen Oorlog deel nam; waarin de Land en Zeemagt van Athene in de haven en onder de Muuren van Syracufe zulk eenen gevoeligen knak kreeg.

De tegenwoordige Stad Syracufe beflaat de plaats van dat gedeelte der aloude Stad, 't welk het eerst bevolkt wierd. Naderhand noemden de Grieken het Ortygia, of volgens de dorifche Tongval Nqfos, het eiland; 't welk door een kleine dyk en brug, die eerst ten tyde van ka rel den vyf den afgebroken is, met het vasteland vereenigd was. Korten tyd daarnaa ftichte deze Corinthifche Volkplanting eenige gebouwen op het vaste Land, die, hoewel ze niet ver van elkander.afgelegen waren, echter in vier byzonderc kwartieren verdeeld wierden, van welke elk als ccne byzondere Stad wierd aangeiterkt; elk dcrzelve droeg een byzondere naam : — Acradina , Tyche (van den Tempel van fortuna welke het aanzienlykst cn merkwaardigst gebouw was in dit gedeelte der Stad) Epipolae, (beftaande in het hoogst gedeelte van de Stad,zynde met Vestingwerken voorzien) en Neapolis : welke twee laatstgenoemde ge-deelten eerst in laater tyd met Syracufe vereenigd zyn. Hier by komt dan nog'de Stad Olympium, in ï£&lji*Kii!" ■ ■'■•v.v.mito

(*; Heracliden waren de nakomelingen van herkules, zy woonden in den Peloponefus.

De Vertaaler.