Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATANIA. j

werk voor Mofaik zou houden. Men ontdekt hierin dus niets anders dan konst, en wel eene geheel nuttelooze konst, overeenkomftig den fmaak der Monnikken. Veel heilzaamer zyn, daarentegen, de proeven door den Prins biscari genomen, om de Lava van het jaar 1669, vruchtbaar te maaken door ze met aarde te vermengen: in dezen dus toebereiden bodem plantte hy de Aloë en andere gewasfen. Zyn oogmerk hiermede was, om te beproeven, hoe fpoedig men door eene vlytige bewerking, de met Lava overftroomde Velden weder vruchtbaar zou kunnen maaken. — Men wist reeds, dat de Lava, naa verloop van eenige eeuwen , weder een' vfuchtbaaren grond opleverde. Hy wilde flechts onderzoeken, of men niet door nyverheid dit lange tydvak zou kunnen verkleinen, en dus fpoediger vruchten plukken van de overftroomde landen. —- Deze proeven zyn met eenen gunstigen uitflag ondernomen; 'er groeien reeds verfcheiden gewasfen in deze door konst toebereide Lava.

De huizen zyn doorgaands in een eenvouwigen en deftigen fmaak gebouwd. Zy zyn bykans allen,uitgezonderd de publieke gebouwen en eenige weinige paleizen , flechts van eene verdieping, waartoe de inwooners genoodzaakt worden door de zo dikwyls herhaalde Aardbevingen, dewyl de ervaring hen reeds van overlang heeft geleerd, dat hoe hooger de huizen zyn, hoe meer gevaar zy loopen , om door Aardbevingen het onderst boven gekeerd te worden.— Onder de aanzienlykfte gebouwen behoort ook het paleis van den Prins biscari. Van buiten heeft het niets merkwaardigs, men ziet flechts den omtrek, maar van binnen is het een vorftelyk gebouw; met dat al echter heerscht hier een eenvouwige fmaak, A 3 ge-

Sluiten