Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 CATANIA.

gepaard met eene edele deftigheid, die wy in de werken der ouden met zo veel bewondering befchouwen. Van tyd tot tyd neemt de Stad toe in fraaiheid, dewyl alle de gebouwen al gaandeweg weder opgebouwd worden : en hoewel men hierin niet met dien fpoed voort gaat, waarmede veele dit wel zouden wenfchen, zo is het echter over 't geheel beter, dat de eigenaars met hun vermogen raadplegen, dan dat zy zich in fchulden zouden ffeeken, door hunne gebouwen in orde te brengen.

Men fchat het getal der inwooners op dertienduizend. Een groot gedeelte van den Adel

houd hier zyn verblyf; de Akademie lokt veelen herwaards , ook zyn hier zeer veele Fabrieken: het een zo wel als het ander bevordert den welvaard der Stad. Intusfchen is het te vreezen, dat de fabrieken , waaronder de zyde - fabrieken wel de voornaamHen zyn, uit hoofde van de achteloosheid der regeering, van tyd tot tyd zullen achter uit gaan. In plaats van de nyverheid door belooningen aantemoedigen, heeft men den uitvoer van bearbeidde zyde merkelyk bezwaard door eene aanzienlyke belasting, terwyl de luwe zyde integendeel bykans zonder eenig bezwaar kan worden verzonden. Daar te boven zuchten de inwooners onder zwaare en drukkende belastingen, waarover zy dikwyls, hoewel tot nog toe te vergeefs, klagtig vallen. Vooral zyn zy zeer te onvreden over eene jaarlykfche belasting van vyftien duizend fcudi, die de regeering goedgevonden heeft hun opteleggen, uit hoofde van de opgeheven belasting op den Tabak» Dit laatfte gefchiedde onder voorwendzel, dat men het volk eenige verligting zou toebrengen; dan in plaats van dit, nam men zeer naauwkeurig op, hoeveel de tol

op

Sluiten