is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XI{de} deel [...] behelzende de verdere Europische historie, en byzonderlyk die van het Duitsche ryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et DÜITSCHE RYK. 229

in plaatfe van hem in zyne befcherming te nemen, cf de z^iak ter kennisfe van den Keizer te brengen, hem onder een fterk geleide van krygsknegten nair zynen broeder te rug zond. Deeze ftap verftoorde Frederik, \ die te voren reeds een haar tegen Bela had opgevat, in dier voege, dat hy Sobieslaus voor den ryksdag dag-1 vaardde, om zyn gediag in deezen te verantwoorden.2 De hertog, voor deezen regtbank weigerende te ver \ fchynen, werd als wederfpannig veroordeeld, uit zyne 1 Staaten verjaagd, en het leen daarvan aan zynen voor- a ganser Frederik, zoon van Uladislaus, overgegeven.

Deks nieuwe hertog, door den aartsbisfchop vanj ■Saltzburg met eenige foepen verfierkt, trok naar Bo-t hemen eer Sobieslaus zich zelven in ftaat van tegenweer korde Hellen. Zelfs, terwvl dees laacfte naar Lufatie week. kwam hy te Praag, en werd door het volk met blyde toejuichingen ontvangen, terwyl men de rege r ng zynes mededingers moede was. Korten tyd na zyne aankomst werd hy geroepen, om den Keizer op eenen ryksdag te Regensburg, en naderhand by een fpeeltogt door de fteden van Zwaben te verzeilen. Sobieslaus nam de gelegenheid van deeze zyne afwezigheid waar, verzam 1de, m t behulp zyner vriendfn in Bohemen, een leger, en zich naar de bosfchen van Hercinie begevende, plaatfte zich a.daar in dier voege , dat hy Frederik den te rug togt affneed Doch ondanks alle deeze voorzorg, wi.-t zyn paity dnor Regensburg met eene aanzienlyke kr\ i magt van Duitfche troepen in het land te komen; en Sobieslaus behaalde in het gevegt, welk tusfchen hen voor-it:, de overwinning. Frederik echter herfteide zich. en zyne magr by die van Coenraad, markgraaf van Znain in Moravie, gevoegd hebbenje, kreeg, na een hev' "- veldflag uoor eene volkomene overwinning van .Sahieslaus zyne eer te rug. .Op ueeze wyze matte hy zynen mededinger zoo fterk Ff 3 af*

ir.

Boek. II.

JOOF "T. V. AfD.

'redeiik «t'Sobics. jus, berig v,in oh?men , c, en geeft at hertogom aan 'rederik 'n leen.