Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s36 HISTORIE van

II.

Boek. II.

HoOFDST

JV. Afd

ngo. Verdrinkt.

1

Keizer van Confiantinopolen, hem om den vrede te fmeeken. Hy overwinterde te Adrianopolis, voer in de lente met zyne troepen de Hellefpont over, ver. verfchte dezclven eenige weinige dagen te Laodicea, verfioeg de Turken in verfcheide veldflagen, veroverde en verwoestte de ftad Icoritum, en trok den berg Taurus over; zoodat gantfeh Klein Aften met fchrik voor zynen naam vervuld was, en de Christenen van dat iand de vleiendfte hoop opvatteden, om van hem den nodigen byftand te ontvangen: doch deeze hunne verwachting werd zeer ongelukkig vcriedeld. Dees groote vorst, een ervaren zwemmer zynde, wierp zich, ter verfrisfehing in den fmoor heeten zomer, in de rivier Cydnus, in welke hy, buiten ftaat geraakende, om den fnel vlietenden ftroom te wederftaan, jammer lyk verdronk; zyn Jyk echter werd nog opgevilcht, en in de ftad Tyrus begraaven (m),

Zyn opvolger in de regeering was zyn zoon Frede* rik, hertog van Zwaben, die, zynen vader de laatite dienften te Tyrus hebbende beweezen, deszelfs togt vervolgde, en z'ch by het leger voegde der Oosterfche Christenen, die toen ten tyde met het beleg van Ptolemais bezig waren; doch, eer deeze ftad werd ingenomen, overleed hy aan eene befmettelyke ziekte, welke ook het grootfte gedeelte van zyn leger verteerde. Het nog overig zynde deel kwam met den landgraaf van Thuringen, den hertog van Gelderland, en den graaf van Holftein naar Duitfchland te rug, met uitzondering echter van eenige weinigen, die by Leopold, hertog van Oostenryk, overbleeven.

Dus

(m) Otho a Sancto Blajïo Godef, Monach Togen. Descript, Exz tdit. A/iat.

Sluiten