is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XI{de} deel [...] behelzende de verdere Europische historie, en byzonderlyk die van het Duitsche ryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het DUITSCHE. RYK. 443

kinderen van Stephanus, hertog van Beieren Di- land rt fchap behoorde voor Öfèezen aan Otho, hertog van Ne- o der-Beieren, broeder van Stephanus, dje tot Koning i K' van Hongaryen verkoo.en was. Hy overleef ie zynen H itr broeder fl c^ts weinige maanden, en verklaarde in zvn VU. Am uiterften wil dat de voogdy en het beftuur der ftaa-t™ Oos ten aan z>ne r» even behoo ende , moest komen optenrykAn. Lodewyk van Beieren, die thans- na zvn o^erlvden een naar hert<g wierd Dit regr werd hem door Frederik ' herdT°g?y KnfTn het;vist- welke door gefchenken en£^

beloften fommige eae'en des Jands in zyne belangen* trok; en, fchoon de landgraaf van Thuringen meer oaB ^tePmaaien poogingen deed, om .de beide mededingers tera';us' verzoenen, werden zy tegen elkander zo zeer Vbit-aSen8" terd, dat zy hun verfchil aan de beflisfching der kiygskans lieten, en beiden aan het hoofd" van een gedugt leger in het veld verfcheenen.

Op ontvangen kundfchap, dat een aantal Oostenryk. /cA krygsvolk, bet welk op weg was, om zien by Frederik te voegen te Gamelftorf, vyf mylen vah Mcspurg, halte gehouden had, zond de hertog van heieren een gedeelte zyner beste troepen af, om hen m hunne legerplaatfen op te ligten Hierop volgde een gevegt, waarin de Oostenrykers de nederlaag kroegen, en m de pan weiden gehaKt, zodat Frederik, van allen byftand ontbloot, genoodzaakt was,' om den vrede te verzoeken. Lodewyk had, behalven zynen byzonderen haat tegen den hertog van Oostenryk, nog een ander oogmerk, het welk hem bewoog, om den oorlog voorttezetten , omdat hy naamlyk de 'ftaaten van het aloude huis van Oostenryk, waarop hy aanfpraak jw, ,

lemende T 5? VTOren ; doch in ^efkingi%^ nemende, dat dit plan nadeelig zyn kon aan zyn gelegd.' ontwerp, om den Keizerlyken throon te beklimmen, die thans open ftond, bewilligde hy in het houden

ce-