is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XI{de} deel [...] behelzende de verdere Europische historie, en byzonderlyk die van het Duitsche ryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 HISTORIE v a n

II. eener byeenkomst te Saltzburg, waar Wichard, aarts. Boek. bisfchop van dien zetel, en Hendrik van Carinthie, li. als fcheidsïieden, over den vrede uitfpi aak d^eden 'Er Hoofde, werd dan een verdrag getroffen, waarby Frederik van vu. afd a|]e rPgt op de voogdy en het regentfehap afftand deed, en beloofde, den buit en de krygsgevangenen, welken hy in deezen oorlog bekomen bad, te rug te zul. len geven (e)

Wanorde De wanorden en gevaaren, die, zelfs reeds bv het t^kKeJe]fev!n ,van Hendrik vn* den koophandel van Duitfih. duuLde Ti .bfgonnen aftebreken, vermeerderden na zvn detus dood indiervoege, dat fommige fteden aan den Rhyn fchenregee zich gedwongen zagen, een bondgenootfehap met den '** vorst paltsgraaf Rudolph, hertog van Beieren, aantegaan, die, op zyn eigen naam, en op dien van zynen broeder Lodewyk, een gefchrift tekende tot hunne onderlinge befcherming tegen de ftraatfehenders, en derzeiver befchermers of bloedverwanten, welken ondernemen mogten, den dood van die geenen tewreeken, die als een flagtoffer der geregtigheid zouden omkomen, om het pleegen van gewelddadigheden tegen de inwooners der fteden, waar zy ter dood gebragt waren. Dit bondgenootfehap werd opgericht geduurende de tusfehenregeering, welke van den vier en twintigften van Oogstmaand, waarop Hendrik overleed, tot den agttienden van Wynmaand des volgenden jaars duurde. Dees geheele tusfehentyd werd in kuiperyen doorgebragt door Frederik, hertog van Oostenryk, en Lodewyk, hertog van Beieren, die, fchoon voile neeven en kleinzoonen van Keizer Rudolph I, thans tegen elkander naar den throon ftonden. Verfchillen Dat de Keizerlyke waardigheid zo lang onvervuld over bet bleef, was aan verfcheiden' famenlopende oorzaken toeregt der tefchryven. Hendrik, hertog van Carinthie, betwistte

aan

(e) Barre, ubi Jupra.