Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het DUITSCHE RYK. 515

de ftad Rome, volgens de overeenkomst, welke hy Tr met den paus gemaakt had, fchoon de Romeinen hem p het beftuur van Rome, als zyn erflyk eigendom, aan- bo.*K' booden, en hem fmeekten, hunne aloude vryheid teHoo herftellen, Hy antwoordde den afgevaardigden, dat hy vIl^fd. den voorflag in bedenking zou nemen,* doch voor ee-Rom nig verraad bedugt, floop hy by avond ter ftad uit > op^mzeifonder voorwendfel, dat hy het vermaak der jagt gingen dag. nemen: vervolgens bekrachtigde en bevestigde hy, bywaaroP h eigenhandige verklaaringen, alle de beloften, die hy aan^.^""* Clemens en den regeerenden paus gedaan had, zeer ten nadeele van het Keizerryk in Italien.

Zyn laag gedrag haalde hem de verontwaardiging der Duitfchers, en de verachting der Italiaanen op den hals.- De edelen van zyn gevolg befchouwden zyne kroonirg als het tydftip van het verval des Keizerryks, naardien alle deszelfs regten in Italien toen geheel en al vernietigd werden, By zyne terugkomst naar Duitfchland moest hy op den weg verfcheiden geweldige befchimpingen verduuren: men ondernam hem te verbranden in de vertrekken, waarin hy te Pifa zyn intrek had; van hier ontkwam hy echter met groote moeite, nadat hy verfcheiden perfoonen van zyn gevolg door het gemeen had zien ombrengen. De meeste fteden, die aan het Keizerryk verknocht waren, flooten voor hem hare poorten: te Cremona was hy genoodzaakt , twee uuren buiten de muuren te wachten naar antwoord van de regeering, welke hem ten laatften toeftond, als een eenvoudig vreemdeling in de ftad te komen, zonder wapenen of gevolg, en aldaar alleen den tyd van één maand te blyven. (V) *

Het

(w) Bakre, torn. II. p, 718.

* De digter Pctrarcha, die den aanhang der Ghibellinen was

toe.

Sluiten