Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het D Ü1TSCHE RYK. s*7

hadden. De Keizer befloot derhalve, dit ftuk te rege- jj len, opdat 'er eene behoorlyke ondergefchiktheid ftaad rj0E'K j grypen, en de toekomende verkiezingen zonder verwar- j| ] ring of wanorde verricht mogten worden. Tot dat fïoofd^t. ( einde liet hy eenen ryksdag te Neuremberg by één roe-uu. Afd. ] pen, op welken de keurvorften , vorften, graaven, ede- Hy beroept 1 Ien, en afgevaardigden der vrye fteden in grooten ge-een ryks. tale verfcheenen: doch, eer het voornaam oogmerk van ^f,* deeze byeenkomst op het tapyt werd gebragt, gaf ^tThellT' Keizer een byzonder raadsbefluit uit, raakende een ver-vastfleiiinfchil, het welk Lodewyk en Stephen, hertogen van Bei-ëen werden eren, hadden met Robert, paltsgraaf aan den Rhyn.aJfekonDe Keizer was met zyne neeven, de paltsgraaven, over-^\"t"~ eengekomen, dat het regt, om als keurvorst te ^.eva-vermaard men, beurtelings by de hoofden der twee huizen zouEdict>de bezeten worden, en thans wenfchten de hertogen vangt""de" Beieren, deeze overeenkomst door Karei bevestigd te^'a,^^' zien; doch deeze deed, uit haat tegen de nakomelingfchap van Lodewyk, eene uitfpraak, by welke dit regt van ftemmen geheel aan den paltsgraaf opgedragen, en de overige takken van het Beierfche huis van dit voorregt werden uitgeflooten.

LODElfTK Ae Romein keurde dit befluit goed, en ontving voor dit blyk van infchiklykheid de inhuldiging in het markgraaffchap van Brandenburg; maar Lodewyk, de ouder broeder, en Stephen leverden op den ryksdag een vertoog in, behelzende eene ftuks wyze optelling van hunne eifchen, en toen men op hetzelve geene acht floeg, bragten zy een plegtig protest tegen het befluit in. (x)

Dit dus afgehandeld zynde, raadpleegde de vergade. ring over de andeie zaak, welke van meer belang was; en men befloot niet alleen, dat veele gebruiken, die

nooit

'x~) Rsbdorf. ad ann. 1356. not. 18.

Euro.». Hist. XI. D. IL St. Vvv

Sluiten