Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 HISTORIE

VAN

II. nooit befchreeven geweest waren, by wyze van grondBoek wetten, zouden vermeerderd worden met verfr£i£n II. fehikkingen, dienftig voor het algemeene wellyn mtr Hoogst men nam ook het befluit tot het opftelien en afkS VIL Afd go, van het vermaard edict, raakende de wyze van de verk.ez.ng der Ke.zeren, de plegtigheden, daar by in acht te nemen, het getal der keurvorften, hunne byzondere bedieningen, regten en voorregten, nevens Z dere omftandigheden, tot het beftuur van hetKeizerrvk betreklyk. Dit is het vermaard edict, de Gouden Sul le genoemd, beftaande uit dertig artikulen, waarvan er drie en twintig op deeze vergadering bevestigd werden, terwyl de Keizer op zynen throon zat, houdende de kroon en andere Keizerlyke fieraden, en delven met algemeene bewilliging en goedkeuring der tegenwoordig zynde leden hoorde lezen en afkondigen. M Op het einde van hetzelfde jaar werd een andere ryksdag te Menu gehouden, waar men 'er de overige zeven artikelen by voegde, in tegenwoordigheid van dezelfde keurvorften, vorften en ftenden, als mede van den kardinaal bisfchop van Aha, Karei, oudfte zoon van frankryk, toen hertog van Normandien, dauphin van

Vicn-

(y) Barre, torn. VI. p. 724 £f feq.

bcftaande u.t verfcheiden bladen parfcement, 'zonde ■ LSn hand of omflag. I, het midden is het doorboord van eengouden draad waarvan de ander zyn vastgehecht aan een goud zege! omtrend

beeidtems van Km el IV op zynen throon. Op de tezenzvde is ern foort van poort, tot opfchrift hebbende, Aurea Romana On den rand leest men deeze vvoorde*: Carolus 'IV. Zn TnTsenpl Z gustus Rex Bohem,«. De letters zyn vry leesbaar; doch he:oh-

Sluiten