Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het DÜIÏSCHE RYK. 521

wendfel trachtten de vorften het volk re berooven van jj. het onbetwistbaar regt, welk de natuur van zelve aan Boek. de hand geeft, om de plaats van hun verblyf te verl'i- jj. ten, om daardoor hunne omftandigheden in het leevenHoofp'st. te verbeteren. Onder anderen verbood men den in- VII. Aro. wooners van Straatsburg uitdruklyk, het burgerregt van hunne ftad aan vreemdelingen te geven , welk verbod door hun, als zynde eene inbreuk op hunne voorregten , werd verworpen.

°Terwyl Straatsburg dus zyne regten tegen z\lesndooreene nieuwigheden verdedigde, werd de Elzas geplunderdlef^'rfry' door eenen hoop roovers, welken zichzelven den naamg"naamd gaven van Malandrinen, Laatgekomenen, en de Groote Laatgeko. Compagnie. Oirfpronglyk beftonden zy uit weglopersmenenuit de Franfche en Engelfche legers, en werden zo baldadig en magtig, dat de Keizer zich genoodzaakt vond, de krygsmagt van het ryk byééntebrengen, met welke hy hen uit Duitfchland verdreef. Zy trokken voorts naar Avignon, om de paus en kardinaalen onder fchatting te brengen; maar het onmogelyk vindende, deeze plaats te vermeesteren, welke door den markgraaf van Montferrat verdedigd werd, nam het grootfte deel dienst onder de vaandelen van dien kundigen generaal, die hen tegen de Milaneezen aanvoerde, wien hy in verfcheiden gevegten den nederlaag toebragt. (&)

De Keizer, in Bohemen te rug keerende, vestigde&e Keizer zynen geheelen aandacht op het verzamelen van ^hat-j^g,,^ ten, en het uitbreiden der grenzen van zyn erflyk Ko« ningryk, het welk hy als zyn vaderlyk erfgoed befchouwde. Hy had hetzelve reeds vergroot, door 'er Silefien, dat hy van Polen hield, en Lausnits, het welk een leen van het Keizerryk was, by te voegen: zelfs verkogt hy nieuwe voorregten aan verfcheiden fteden,

en

(&) Bahfjj, tom. VI. p. 747,

Vv v 3

Sluiten