is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioS REIZE VAN DEN

HOOPRST.

XXVI.

ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK, Over de Atheenfche opvoeding.

De Mijtikners, eenigen hunner bondgenooten , die trouwloos geworden waren, zich onderworpen hebbende , verhoeden hun , het .minne onderwijs aan hunne kinderen re geven (i), kennende geen beter middel, om ze in flaavernij, dan om ze in onkunde re houden.

Het oogmerk der opvoeding is, het lichaam die fterkte te geven, welke het noodig heeft; en de ziele die volmaaktheid te doen bereiken, waar voor zij vatbaar is O). Zij begint bij de Atheners met de geboorte des kinds, en eindigt niet voor deszelfs twintigfte jaar. Deze proeftijd is in geenen deele te lang, om goede burgers te vormen , maar veel eer nog ontoereikend door de verwaarloozing der ouderen , die de hoop des vaderlands en hunner geflachten eerst aan flaaven , daar na aan loontrekkende meesters overlaten.

De Wetgevers konden zich hier over flechts in algemeene wetten verklaaren (3); de Wijsgeeren hebben 'er zich dieper mede ingelaten, en zelfs acht geflagen zoo wel op de zorgen, welken de

vroe-

(i) tf.lian. Var. Hift. L. 7, c. i5. (2) pjut. de leg. I. 7, p. 788. Q3j ld. ibid.