Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alse.

BiSCHRY ViHC.

str. Tegenwoordige Staat

hier door de dagelykfche ondervinding befpeurd wordt. Zelden heeft men hier befmettende of algemeen heerfchende ziekten : zelfs in de jaaren Ï780 en 1781 , wanneer eene buitengewoone menigte van Koortsziekten de naburige Provinciën befmet had , genoot men hier eene ongeftoorde gezondheid , niet minder dan in andere jaaren. Ook zyn de Landlieden hier doorgaans fterk van geitel, en beleven gemeenlyk eenen hogen ouderdom. Doch hier van moet de reden ook, voor een gedeelte, gezogt worden in de gematigde levenswyze, welke zy, van hunne Jeugd af, onderhouden, zonder zig aan buitenfporigbeden fchuldig te maken ; uitgezonderd in het gebrmk der KofFy, dat maar al te veel, tot bederf der gezondheid , onder de Landlieden, in zwang begint te komen. Want, voor 'c overige, beftaat hun gewoon voedzel, bthalven fchapen en verkensvleesch, meest uit aardappelen, boekweiten pmnekoeken, boekweiten- en roggenbry, benevens zwart roggen brood, dat, door dien het meel zelden gezift, of uitgebuideid wordt, uitnemend goed in zyne zoort is, en een zekere zoort van roggen wittebrood, by hen Stuite of Stoete genoemd , welk door de Landlieden zelren, doch zelden anders dan op hoogtyden,gebakken, en, by velen, voor zeer fmakelyk gehouden wordt. Doch, om tot den dampkring weder te keren, men oordeelt gemeenlyk, dat deszelfs gelukkige gefteldheid niet weinig benadeeld wordt, door de menigvuldige uitwafemingen en dampen, die hier uit de venen opftygen, gelyk men

daar:

Sluiten