is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXXIIIste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Drenthe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nattjur-

J.YKK HlS-

Tosii, enz.

VIER-

308 Tegenwoordige Staat

§. 42.

Vraagt men naar de reden, waarom de Re» ligie moet aangetekend worden? Het is, omdat de eene Godsdienst meer zielsrust, een andere meer werkzaamheid of meerder zorgen vordert dan een derde; omftandigheden, welke invloed op de gezondheid kunnen hebben.

S- 43-

Ten aanzien van de Geboortelysten, zoude ik verlangen, eene nauwkeurige aantekening van de tydelyke omftandigheden , de levenswyze, de handtering, het temperament en verdere byzonderheden, de Ouderen betreffende : om reden, dat indien men van dezelven, over een aantal jaren, toereikende voorbeelden verzameld heeft, men daar door zoude kunnen opmaken, of een minder of meerder werkzaame, een matige of onmatige, een bekrompene of zorgvolle levenswyze, de een of andere hantering, en meerandere omftandigheden, omtrent de voortteeling eenige verandering veroorzaaken. Eindelyk zou een nauwkeurig verflag, aangaande de hoeveelheid der zusters en broeders der ouderen, eenig licht verfpreiden over het vermoeden van zommigen, als of de zulken, welker ouders een talryk kroost geteeld hadden, minder vruchtbaar zyn dan anderen.